طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۸ فروردین ۱۳۸۳

                                           بنام خداوند مهربان

 

تا اینجا رسیدیم که تا ریخ جنگ چهانی اول تا سوم را مطرح کردیم وتاوگفتیم که در این برنامه 22 کشور اسلامی بخز کره در هدف حمله نظامی قرار دارند

واکنون در صددد بیان تمایز جنگ جهانی چهارم و3جنگ گذشته هستیم

3جنگ گذشته جنگ درون مدرنیته بودکه در این 3جنگ 175ملیون کشته بر جایی گذاشت

ودر ان هیچ اندیشه غیر مدرن نبود تنها بحث اومانیست بود وانسان محوری یعنی تمام این جنگ ها

 با ایدیولوجی انسان محوری بوداز بین 100ها اید یولوجیتنها سه تای ان توانست حرفی برای گفتن

 داشته باشد ومدل اداره جهانی مطرح کند وفقط سه مورد انها میگفت من مدل زندگی بشری برای کل جهان دارم که در این سه یکی چپ بود ودوتا راست

1=سوسیالیست

2=نا سیونالیسم

3=لیبرالیسم

البته اینها روزی قدرتی جهانی داشتند وروزی دوسوم جهان را ارتش سرخ پوشانده بود وروزی

برنده این سه جنگ چهانی لیبرالیسم بودودر هر کشور این عقاید بومی میشد در کوبا کاسترویسم

در چین مایویسم.در کره شمالی کیم ایل سونگیسم شد ودر کشور خودما چپ ان عامیون مشهور بودند یا خرب مشارکت که اخیرا مطرح شدندیا حزب برلوسکونی در ایتالیا هم اکنون چپ هستند حتی حزب جاک شیراک هم چپ میباشد

1=ناسیونالیسم بمعنی قومیت وملیت ملی گراییوخود ما هم جبهه ملی داشتیم..وحدود 100الی150سال توانست همین مکتب بشر را اداره کند

2=لیبرالیسم بمعنی اصاله اباحه اباحی گری که به غلط در کشور ما به آزادی تعبیر شد که در کشور ما نهضت ازادی فعلی مباشد واعتدالیون سابق

این سه توانستند در برههای از زمان جهان را اداره کنند

برای اینکه مقاله پایان تاریخ فرانسیسی فوکویاما را در یابید ووبه بار فلسفی ان برسید به این مثال توجه کنید

(توجه فرانسیسی یکی از 7استراتجیست بنگاه رنت میباشد)

کوسه ببری 120مدل دارد یکیش در خلیج فارس ما هم هست این کوسه حدود 4000تخم میگذارد در درون شکم خود واینها همدیگر را میخورند تا اخر دست که دوتا میمیاند یعنی هر کدام 199برادر خواهر خود را خوردهوایندو هم با هم میجنگند ویکی بیرون می اید فرانسیس میگوید از درون کوسه مدر نیته یک کوسه بیرون امد وتنها حاکم بلا منازع جهان اوست وتنها یک مدل میتواند دنیا را اداره کند وان لیبرالیسم امریمکایستوفیر او محکوم به مرگ است وحال که ما حاکم بلام نازعیم در بیرون مدرنیته یک جنین درست شده با محور تئوئیسم یعنی خدا محوری یعنی در بیرون مدرنیته جنگی در درون جنین خدا محوری در گرفته که اسلام  تنها  دو دوکوسه در ان است هر دو هم اسلام 1= اسلام با قرائت شیعی که بنام خمینیسم معروف شده که خروجی  افراطی ان میشود حرب الله لبنان 2=اسلام سلفی گری اخباری گری حنبلی وهابی که از ان به طالبانیسم نام میبرند وشق افراطی ان میشود القاعده که از ایندو هم یکی بیرون می اید

الیود کهن میگیود :ایندو در همدیگر هم اثر میگذارند مثلا حماس وجهاد اسلامی هر دو سنی هستند ولی از مدل شیعی استفاده میکنند ونوع کار کرد انعا با مدل شیعی حزب الله یکیست هر دو بمب به خود میبندند ودر اسزایییل منفجر میکنند وهر دو از نهضت حسینی اثر میگیرند لذا جنگ جهانی چهارم جنگ پیروز مدرنیته است با اسلام با هر دو قرائت ان یعنی در این جنگ لیرالیسم با تئوویسم  میجنگد....واین از اول 11سپتامبر شروع شده البته این خلاصه کتاب جنگ جهانی  چهارم.ومقاله وسخنرانی در این مورد بود................شاید ادامه داشته باشد

 

کدهای اضافی کاربر :